تست 11

میانگین متحرک ها مقدار سیگنال
میانگین متحرک نمایی (10) 1.0797 خرید
میانگین متحرک نمایی (20) 1.0804 خرید
میانگین متحرک نمایی (30) 1.0819 فروش
میانگین متحرک نمایی (50) 1.0833 فروش
میانگین متحرک نمایی (100) 1.083 فروش
میانگین متحرک نمایی (200) 1.0806 خرید
میانگین متحرک ساده (10) 1.0779 خرید
میانگین متحرک ساده (20) 1.0788 خرید
میانگین متحرک ساده (30) 1.0819 خرید
میانگین متحرک ساده (50) 1.0885 فروش
میانگین متحرک ساده (100) 1.0811 خرید
میانگین متحرک ساده (200) 1.0827 فروش
نوسان گر ها مقدار سیگنال
شاخص قدرت نسبی (14) 50.703 خنثی
(14, 3, 3) %K تصادفی 63.6591 خرید
شاخص کانال کالا (20) 68.9574 خرید
شاخص جهت دار متوسط (14) 17.7537 خنثی
نوسان ساز عالی -0.0026 خنثی
مومنتوم (10) 0.0037 خرید
مکدی سطح (12, 26) -0.0017 خنثی
سیگنال خرید سیگنال خنثی سیگنال فروش
0 0 0