نام ارز

نرخ

درصد تغییر

تغییر 

دلار امریکا

۵۰۵.۵۰۰
۰.۰۷۴۲%
۰